Planteliv

For botanikere har «Dovre» eller «Dovrefjell» hatt en spesiell betydning i mer enn 160 år. Grunnen er at området har hatt status som det meste artsrike fjellområdet i Nord-Europa. De tradisjonelt mest brukte områdene har vært områdene ved Kongsvold og Knutshøene øst for dagens E6. Flere fjellplanter er for første gang beskrevet fra dette området.

14

De delene av området som ligger innenfor det geologiske området Trondheimsfeltet (grønnsteinsbeltet) dvs. øst for E6, er spesielt artsrike. Grunnen til dette er at berggrunnen går relativt lett i oppløsning, og er samtidig rik på plantenæringsstoffer. Jordsmonnet får også en høy ph (basisk). Eksempler på spesielle arter er dovrevalmue og knutshørapp. Vel så rike plantelokaliteter ligger imidlertid i noen av de tilgrensende landskapsvernområdene.

Dovrefjellets berømmelse har fått flere følger:
  • Valfarten førte til omfattende innsamlinger til Europas herbarier.
  • Grunnlaget for den europeiske vurderingen av skandinavisk fjellflora blei lagt.
  • De til dels kommersielle innsamlingene førte til fredninger.
  • Undervisning har i lang tid hatt hovedbase her.
  • Fokus på Drivdalen og omkringliggende områder førte til at andre områder ikke blei kartlagt i samme grad.

Betydelige deler av verneområdene, særlig fjelldalene, er gamle beitelandskap og har fått en økt artsrikdom på grunn av dette. Mange av disse artene stammer fra beitemarker skapt av store, ville grasetere i tertiærtidas Europa, før mennesket enten temmet dem eller utryddet dem. Pollenanalyser fra andre deler av Sør-Norge viser at seterdrifta er rundt 2000 år gammel på de beste stedene.

Tabellen nedenfor viser områder både i nasjonalparken og i de andre verneområdene, som er spesielt verdifulle:
Kommune
Lokalitet
Verneområde
Beskrivelse
DovreFokstugumyraFokstugu landskapsvernområdeVarierte myrer inkludert rikmyr
DovreGeitberget – HjerkinnhøHjerkinn landskapsvernområdeArtsforekomster, noe kontinental rik fjellvegetasjon
DovreEinøvlingshø-områdetSkytefeltetArtsforekomster, rik fjellvegetasjon
Lesja/DovreGrøndalenNasjonalparken/skytefeltetVåtmark, rikmyr og høgstaudesamfunn
Lesja/DovreGrønhøNasjonalparken/Fokstugu, Jora landskapsvernområdeRik fjellflora
LesjaAndbergshøi-StorhorrungenDalsida landskapsvernområdeVariert flora og vegetasjon, serpentinflora
Lesja Drugshø – Larseggen – SkardkollenNasjonalparken Rik fjellflora
NessetFjellene vest for midtre og søndre del av EikesdalsvatnetEikesdalsvatnet landskapsvernområderIsolerte artsforekomster
NessetSøndre del av EikesdalsvatnetEikesdalsvatnet landskapsvernområderLier med edelløvskog, hasselskoger, en rekke
sjeldne og varmekrevende arter
SunndalGrøvudalenÅmotan-Grøvudalen landskapsvernområdeStort elvejuv, dalbunn med rikmyrer og kratt, rasmarker, meget artsrik kulturmark, viktige forekomster av fjellplanter. Grønlia, rik fjellvegetasjon i tilgrensende fjell. Grøvudalen er eneste 10-kmrute i verneområdet som inneholder alle 10 utvalgte indikatorarter for floristisk variasjon
SunndalReppdalenNasjonalparken Viktige forekomster av fjellplanter, bl.a. i Kvitådalen, artsrik kulturlandskap.
SunndalGeitådalenNasjonalparken Dalsider, viktige forekomster av fjellplanter, artsforekomster, rik fjellvegetasjon i tilgrensende fjell, artsrikt kulturlandskap.
SunndalGrødalenÅmotan-Grøvudalen landskapsvernområdeGrølia, lokalt edelløvskogpreg, artsrikt kulturlandskap.
SunndalÅmotanÅmotan-Grøvudalen landskapsvernområdeFossesprutvegetasjon, rik vegetasjon generelt, stor variasjon fra edellauvskog og kalkfuruskog til rasmark og knauser med fjellplanter.
SunndalØksendalenRik fjellvegetasjon, viktige forekomster av fjellplanter.
OppdalOmrådet Vesle og Store Orkelhø – Unndalen - nordenden av Fundin – Digerkampen nordøstover til OrklaKnutshø landskapsvernområdeRik kontinental fjell og myrvegetasjon, viktige forekomster av fjellplanter.
OppdalØstsiden av Vinstradalen fra Rundhø sør til Unndalen og sør for RyphusseterKnutshø landskapsvernområdeOmrådets kanskje rikeste fjellvegetasjon, meget viktige artsforekomster. Omfatter bl.a. kjente plantefjell som Sissihøa, Brattfonnhøa, Leirtjønnkollen og Ryphuskollen
OppdalFonnhø vest for HeimtjønnshøKnutshø landskapsvernområdeMeget rik fjellvegetasjon, meget viktige artsforekomster. Omfatter bl.a. kjente plantefjell som Finnshøa og Knutshøene
OppdalVinstradalenKnutshø/nasjonalparken Intakt seter- og beitedal med verdifull og meget artstrik kulturmark, kløftvegetasjon, viktige forekomster av fjellplanter.
OppdalDrivdalenKongsvoll og Drivdalen landskapsvernområderBasekrevende skog- og bergvegetasjon, elveører, kulturmark, viktige artsforekomster. De viktigste områdene ligger trolig rundt Drivstua, rundt Vårstigen, rundt Kongsvoll og sør til Gåvålia og Grønnbakken
FolldalHøggia - Låggia – Bjørntangen, Råtåsjøhø,
Flåmsetrin
Knutshø landskapsvernområde
TynsetMarsjøfjellet – Grønhø – Rundhø – Medhø
Partier sør for Innerdalsmagasinet
Knutshø landskapsvernområde
Et lite tilbakeblikk

Botanikerne mente lenge at de spesielle artene hadde overlevd på isfrie områder under de siste istidene. Denne konklusjonen er nå myket noe opp. Det arbeides nå med forskning omkring overlevelse for populasjoner i mindre områder under istida, vurdering av ulike innvandringsretninger og endringer i utbredelser og utvikling i løpet av tida etter istida.

Dukker vi tilbake i historien finner vi bl.a. at dateringer av en furustamme fra Nysætra på Dovrefjell viser en alder på ca 8.300 år. Furu nådde sin største utbredelse på den tida, og temperaturen i sommerhalvåret var ca. 2 grader høyere enn i dag.

Til tross all denne kunnskapen vurderer botanikere området som relativt lite utforsket med unntak av mindre områder bl.a. rundt Kongsvoll og Knutshøene.

Norsk institutt for skog og landskap har laget et vegetasjonskart for størstedelen av nasjonalparken i målestokk 1:75.000. Det kan være en interessant inngangsport for å studere vegetasjonen.

Dette stoffet er i hovedsak hentet fra rapporten: NTNU , Rapport botaniske serie 1996 – 3 , Botaniske verdier i Dovrefjellområdet facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail