Ut på tur

Du verden for muligheter for de som liker friuftsliv!

IMG_2888
Du kan drive med:
 • Tradisjonell turvirksomhet.
 • Telting med vandrertelt.
 • Plukking av bær og matsopp.
 • Plukking av vanlige planter til eget bruk.
 • Skånsom bruk av trevirke til bål.
 • Jakt, fangst og fiske i hht. gjeldende regler.

I Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er sykling kun tillatt på noen få traseer, disse er vist på turkart for området. Organisert virksomhet må ha egen dispensasjon for å drive i nasjonalparken. Unntaket er tradisjonell turvirksomhet i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

Turmuligheter

Den østre delen av nasjonalparken dvs. øst for E6 gjennom Drivdalen, er ikke tilrettelagt for friluftsliv.

Områdene vest for Drivdalen har en enkel tilrettelegging for fotturisme. Turisthyttene er selvbetjente eller ubetjente. Mange av dagsmarsjene er forholdsvis lange. Vest for Snøhetta blir terrenget tungt med store høydeforskjeller og steinet grunn: Her er også klimaet en utfordring med ustabilt vær, mye vind og mye nedbør, i motsetning til lenger øst. Området gir flotte naturopplevelser, men krever erfaring.

Den Norske Turistforening driver hytter i området ved to av sine avdelinger. Kristiansund og Nordmøre Turistforening driver 7 hytter i eller i tilknytning til nasjonalparken. Se Kristiansund og nordmøre turistforening. DNT Oslo og Omegn forvalter Reinheim selvbetjeningshytte i nasjonalparken.

Det finnes mange umerka stier. Det betyr en rekke muligheter for den som vil vandre med telt. Det er laget nye turkart for Dovrefjellområdet i 2007. Kjører du Drivdalen med E6, har du med nasjonalparken på begge sider.

Følgende steder er utgangspunkter for ferdsel inn i nasjonalparken fra E6:
 • Nysetra, E6 over Dovrefjell, Dovre
 • Grønbakken i Oppdal
 • Kongsvold, Oppdal
 • Åmotsdalen, Oppdal
 • Hjerkinn (Norsk Villreinsenter) med skyttelbuss inn til Snøheim (DNT-hytte)
Skyttelbussen til Snøheim vil i 2014 driftes av Norsk Villreinsenter Nord. I forhold til 2013 er det endret rutetid for en av avgangene, og billettprisen i år er 60 kroner en vei. I 2014 blir  d et ikke anledning til å følge skyttelbussen med egen buss, utover det som er fastlagt i tidligere avtaler. Forsvaret vil også i sommer rydde skytefeltet for eksplosiver. I disse periodene er det ferdselsforbud i deler av skytefeltet. Fullstendige ferdselsregler og busstider finner du her.
Andre utgangspunkter er:
 • Dalsida på Lesja
 • Dindalen , Oppdal
 • Grødalen, Sunndal
 • Torbudalen, Sunndal
Ønsker du å stoppe ved vei og se inn i nasjonalparken på avstand anbefaler vi:
 • Parkeringsplassene over Dovrefjell
 • Viewpoint Snøhetta, 1,5 km langs sti fra Hjerkinn
 • Parkeringsplassen ved nasjonalparkmonumentet nord for Hjerkinn
 • Parkeringsplassen på Grønbakken , Oppdal
 • Dalsidevegen i Lesja
 • Veien gjennom Torbudalen i Sunndal
 • Veien inn til Grødalen i Sunndal

DOBBELTKLIKK PÅ KARTET!

Dovrefj Sfj

Jakt og fiske

Mulighetene for fiske er svært gode. Det gjelder innenfor hele området. Ørret er det dominerende fiskeslaget. I noen vann finnes røye. Antallet vann og vassdrag øker vestover i Lesja, Sunndal og Nesset. Det finnes et utall av vann med fisk av flott kvalitet, «fjellfisk». Fjellstyrene driver en aktiv fiskekultivering. En stor del av områdene er høyliggende, og det betyr sein vår. I disse områdene er sesongen kort dvs. med fiskestart først langt ut i juli. Det er bra organisert fiskekortsalg.

I tillegg til kort for enkeltområder selges ét felles stangfiskekort, «Dovrefjellkortet», for så å si hele Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark vest for E6 sammen med Dalsida landskapsvernområde, Sandgrovbotn-Mardalsbotn og Torbudalen biotopvernområder og Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde. Fås kjøpt på turisthyttene og lokale utsalgssteder. Felles fiskekort for et så stort område er et unikt tilbud!

Det er jaktmuligheter på småvilt og rein. Det er mange gode produksjonsområder både for lirype, fjellrype og hare. Kortsalget er godt organisert via fjellstyrene og grunneiersammenslutninger. Mesteparten av villreinkortene går til innenbygdsboende. Men en del utenbygds jegere får også sjansen. Villreinjakta er en flott opplevelse.

Ikke legg igjen spor etter deg – naturen i fjellet er sårbar.

Føre var, dine opplevelser skal også kunne bli til nye opplevelser i morgen!

 • Følg båndtvangbestemmelsene for hunder.
 • Ikke forstyrr dyr og fugler.
 • Ta med deg avfallet ditt hjem.
 • Følg stier der det er en sti.
 • Ikke dra opp planter med røtter.
 • Følg vernebestemmelsene, sjekk dem.
 • Respekter forbudet mot brenning av bål i skogen fra 15.04 – 15.09.
 • Bilkjøring i terrenget er forbudt.
 • Meld fra om uregelmessigheter.


facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail