Ferdsel

Ferdsel-01-1140x445

Regler for ferdsel i Fokstumyra naturreservat

 • Sanking av bær og matsopp er tillatt fra 1. august.
 • Fiske er tillatt fra 1. august.
 • All ferdsel i tida fra 1.mai til 1.august er forbudt med unntak av ferdsel til fots på merket sti.
 • Ferdsel langs Nysetervegen er tillatt. Parkering er ikke tillatt langs veien.
 • Idrettsarrangementer, jaktprøver, guida turer og annen form for organisert virksomhet er ikke tillatt. Organiserte turer krever særskilt tillatelse.
 • Bruk av sykkel, kløvhest, hest og kjerre, ridning og seilbrett er ikke tillatt.
 • Opplag av båt, hensetting av campingvogn, telting, leirslagning, oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering og bålbrenning er ikke tillatt.
 • Jakt på hjortevilt utenfor fredningssone er tillatt, herunder bruk av hund under kontroll.

Fullstendige bestemmelser for ferdsel i Lovdata.

Store områder er fredet. Formålet med fredningen er å bevare.

 • Et stort og meget variert myr- og våtmarksområde med et meget rikt og variert fugleliv av særlig viktighet for hekkende og trekkende våtmarksfugl.
 • Et område med stor variasjon i myrtyper og myr- og våtmarksvegetasjon.
 • Et kvartærgeologisk meget viktig område med formelementer av stor betydning for forskning, undervisning og landskap.


facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail