Dyre- og fugleliv

Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på dette høyfjellsøkosystemet.

orn 1
Villrein – jerv – fjellrev – kongeørn – ravn –– Høyfjellsøkosystemet

Rondane er sammen med Dovrefjell og Sølnkletten, Europas siste høyfjellsområde hvor både villrein, jerv, fjellrev, kongeørn, ravn og smågnagere lever sammen. Den opprinnelige balansen i fjelløkosystemet er imidlertid forstyrret av det moderne menneskets aktiviteter og inngrep.

Nasjonalparkene Rondane og Dovre, dekker leveområdet for villreinstammen i Rondane nord villreinområde. Stammen teller ca 1.000 dyr vinterdyr. Sør (Rondane sør) for disse parkene er det ca. 2400 vinterdyr. Reinens bruk av fjellet kartlegges løpende bl.a. ved bruk av radiosendere. Resultatene vil kunne føre til en bedre forvaltning av stammen og leveområdene. De viktigste kalvingsområdene er i Grimsdalen, Haverdalen og Dørålen.

Topografien i Rondanemassivet styrer reinens trekkmuligheter og menneskenes ferdselsmønster. Reinen er derfor veldig sårbar ovenfor menneskelig ferdsel i dette området. Fluktavstanden er dessuten mye lengre enn for rein i andre norske fjellområder. Det er derfor viktig hvordan stier og skiløyper legges i terrenget. Enkelte stier er således lagt om i de siste årene. Villreinen er sårbar, følg derfor disse rådene:

  • Bruk merka stier og løyper så langt det er mulig.
  • Ser du flokker på avstand, så gå rundt med vindtrekken fra flokken mot deg.
  • Kommer du uforvarende på, forhold deg i ro og la reinen trekke unna.
  • Ta spesielt hensyn ved utforkjøring på ski og kiting.
  • Pass på at hunder ikke forstyrrer, og følg båndtvangsbestemmelsene.
  • Ta deg god tid, bruk øynene og kikkerten flittig.

Les mer om villreinen i Rondane og Dovrefjell.

Fjellrevbestanden (lokale navn; kvitrev – melrakke – fjellrakke) er enten forsvunnet eller står i fare for å forsvinne. Arkeologiske funn viser at arten har vært i landet i 36.000 år. Vi må tilbake til omkring 1990 for siste sikre yngling i dette området. Utsetting bl.a. på Dovrefjell kan føre til at den kommer tilbake i Rondane. Vi ber deg melde fra til Statens naturoppsyn eller til oss hvis du ser fjellrev.

Stiftelsen iNasjonalparker har laget en CD-rom om fjellreven i Rondane – Dovrefjell – Sunndalsfjella. Her finner du historisk stoff, bilder, filmsnutter, tekster og økologistoff. Den kan fåes kjøpt på Nasjonalparksentrene. CD-en er godt egnet for barna.

Les mer om fjellreven.
Les mer om forvaltning av fjellrev.

Det finnes en levekraftig jervestamme. Jerven er kommet tilbake etter langt fravær. Den yngler nå fast. Vårt fjellområde er det eneste stedet vest for Ural der jerven lever sammen med vill fjellrein. Det drives jakt og fangst av jerv. Les mer om jerven under http://www.rovviltportalen.no/content/2671/Jerv

Ravnen er karakteristisk , en staselig fugl med en spennende lyd.

Rype – fjellørken – våtmark

De høyereliggende delene kan betraktes som en fjellørken pga lite nedbør, lite jordsmonn og lite vegetasjon. Noen arter er spesielt tilpasset slike livsbetingelser. Det gjelder for eksempel boltitt og fjellerke. Fjellrypa, den grå rypa, treffes i de høyereliggende delene.

Det finnes hekkeområder for rovfugl som jaktfalk, kongeørn, hubro, fjellvåk, tårnfalk og dvergfalk. Av fuglearter i fjellskogen kan nevnes lavskrike og tretåspett. I Grimsdalen er det observert bergirisk.

I vierkjerret kan du oppleve den elegante blåstrupa med sin flotte sang tidlig på sommeren. Heipiplerka er svært vanlig og svirrer nesten over alt. I de høyeste partiene kan du treffe på snøspurven. Steinskvetten viser seg ofte.

I de lavereliggende delene er det en god bestand av elg. Det er ikke uvanlig å treffe den opp i 1.000 m.o.h. i de gode beiteområdene. Moskusen tar seg noen ganger en runde i Rondane fra Dovrefjell. Det er som regel enkeltdyr.

Gaupe finnes i skogtraktene. Noen ganger beveger den seg også over skoggrensa.

Like utenfor nasjonalparken ligger Flakktjørna naturreservat i sørvest som er et viktig hekkeområde for mange arter våtmarksfugl. Dørålstjørnin er også et viktig hekkeområde for andefugl. Mesætermyrin naturreservat i Grimsdalen rett nord for nasjonalparken rommer et vidt spekter av hekkende våtmarksfugl. Atnasjømyrene naturreservat rett utenfor nasjonalparken i øst er viktig for hekkende og trekkende våtmarksfugl og annet dyreliv.facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail