Fakta

Host
Formålet med Rondane nasjonalpark er å:
 • Ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde
 • Ta vare på et høyfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologiske mangfold
 • Ta vare på sentrale leveområder til villreinstammene i Rondane
 • Sikre variasjonsbredden i naturtyper herunder innslag av høyereliggende bjørke- og barskog.
 • Bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster
 • Ta vare på verdifulle kulturminner.

Allmennheten skal ha adgang til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

 • Rondane nasjonalpark blei opprettet som Norges første nasjonalpark i 1962. Den blei utvidet 24. okt 2003.
 • Fjelloppsynsmann Norman Heitkøtter tok initiativet til fredningen i 1956 bla for å sikre villreinens leveområde.
 • Areal for nasjonalparken er 963 km2
 • Ligger i to fylker; Hedmark og Oppland.
 • Ligger i sju kommuner; Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal.
 • Verneplan for Rondaneområdet omfatter også flere landskapsvernområder, naturreservater og Dovre nasjonalpark.
 • Atnavassdraget, Grimsavassdraget og Fryavassdraget er varig vernet mot kraftutbygging. I nedbørfeltene finnes en rekke verneinteresser.

Forvaltningsmyndighet er det regionale Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Hver kommune har en politisk valg representant i styret. Oppsynet i området utføres av Statens naturoppsyn (SNO) i samarbeid med fjellstyrene i Ringebu, Vulufjell, Sel, Dovre, Folldal, Sollia og grunneierlagene i området.

Linker til forvaltning og oppsyn:

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre                            Oversikt over alle verneområdene som dette styret forvalter.
Miljødirektoratet
Fjellstyrene
Naturoppsyn

Link til fullstendige verneforskrifter:

Lovdatafacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail