Stiftelsen iNasjonalparker under avvikling – nasjonalparksentrene endrer status

Det er vedtatt at stiftelsen skal legges ned. Det betyr bl.a. at de fysiske sentrene i regionen Rondane – Dovrefjell – Sunndalsfjella ikke lenger har status som «Besøksenter nasjonalpark» ut fra Miljødirektoratets opplegg.

Sentrene på Dombås og på Otta er nå helt avviklet. I Folldal og i Sunndal (på Gjøra) drives sentrene av andre aktører, og det er fortsatt mulighet for å besøke utstillinger, og få veiledning om natur, friluftsliv, attraksjoner mm. Det samme gjelder informasjonsstedet i Eresfjord i COOP-bygget.facebook

Antallet villrein i Rondane sør ned – årsakene er ukjente

Villreinutvalget skal snart fremme en ny bestandsplan for villreinstammen i Rondane. Men, antallet går ned av ukjente årsaker. Det betyr at utvalget må ta grep, og vil redusere avskytningen vesentlig for dermed å bygge opp stammen over noen år til 2300 vinterdyr. Kvoten vil sannsynligvis gå ned fra 600 til 250 dyr i år.

«Normalt» skulle det nå vært ca. 2200 vinterdyr i Rondane sør, men sist telling viste 1835 dyr. Utvalget foreslår ulike tiltak for å overvåke stammen herunder overvåking i forhold til sykdommer som klauvråte. Menneskelig påvirkning i form av arealbruk og ferdsel blir satt under lupen.facebook

nrk.no skriver nå : Halve verdendsarven truet

Les mer på: http://www.nrk.no/urix/xl/_-halve-verdensarven-er-truet-1.12887049facebook

Stiftelsen iNasjonalparkers daglige leder slutter

Daglig leder Morten Liebe begynner fra 1. mai som nasjonalparkforvalter i Langsua nasjonalpark. Han har fått innvilget ett års permisjon fra stiftelsen.facebook

Ny leder i Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten

Jørund Båtstad (Sel) er valgt som ny leder i Villreinnemnda for fire år. Torstein Storaas (Stor-Elvdal) ble valgt til nestleder.facebook

Nasjonalparksenter i endring

Stiftelsen iNasjonalparker har ikke fått videre autorisasjon som nasjonalparksenter for Rondane – Dovrefjell – Sunndalsfjella. I stedet skal den utvikle en nasjonal modell for såkalte ubemannete innendørs informasjonspunkter. Dette arbeidet vil starte opp med det første. Testen vil foregå på Gjøra i Sunndal (Sunndalsporten) og i Folldal ved Folldal gruver. Det betyr at Otta nasjonalparksenter og Dombås nasjonalparksenter avsluttes i sin nåværende form. Eresfjord nasjonalparkinfo vil bestå ved drift av lokale krefter.

Både i Sunndal og i Folldal skal det samtidig settes i gang et verdiskapningsprogram knyttet til naturarven. Søknader om tilskudd fra Miljødirektoratet er sendt inn 15.01.facebook

NRK kjørte ulovlig inn i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

TV-teamet fra NRK hadde ikke tillatelse til å kjøre inn i nasjonalparken retning Snøheim. Kjøringen foregikk i september 2015. Saken er ikke anmeldt av nasjonalparkstyret. Avisa GD skriver i går om saken – 2016-01-21 GD s18 Kjørte ulovlig i NPfacebook

Klimaavtalen i Paris – hva med Norge framover

Aftenposten oppsummerer: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Dette-betyr-klimaavtalen-i-Paris-for-Norge-8282201.html

Og mer fra  samme sted her: http://mm.aftenposten.no/kloden-var/blog/8281556facebook

Klimaendringer gjør seg mest gjeldende i fjellet

Artsdatabanken skriver:

Klimaendringer er angitt som negativ påvirkningsfaktor for 87 av de truete artene i Norge. Dette er en økning fra 61 arter i 2010. Det er flest karplanter (27 arter), moser (20 arter) og lav (14 arter) som er antatt å være negativt påvirket av klimaendringer. Av disse 87 artene er 43 knyttet til fjellet. Det er også 17 arter som er knyttet til berg, ur og grunnlendt mark. Svært mange av artene på Rødlista er insekter. Det er imidlertid bare 10 insekter som påvirkes negativt av klimaendringer. Det lave antallet har trolig sammenheng med at mange insekter er varmekjære arter, og at et varmere klima potensielt kan ha en positiv effekt. Det samme kan sies om arter som lever i skog. Det er mange slike på Rødlista, men bare 13 skoglevende arter er antatt å være negativt påvirket av klimaendringer.

Generelt har vi liten kunnskap om omfanget og effektene av klimaendringer på rødlisteartene. For en stor andel av rødlisteartene er dessuten vurderingsperioden for kort (10 år) til at klimaendringer er en påvirkningsfaktor som fører til rødlisting. Effekten av klimaendringer kan derfor være underestimert.facebook

Rypa på rødlista for første gang

Aftenposten tar for seg nyheter i Rødlista, fiskemåka er mye fokusert i artikkelen, se http://www.nrk.no/dokumentar/xl/makemysteriet-1.12648881

Artsdatabanken, www.artsdatabanken.no, er stedet for de som vil gå inn på de forskjellige artene.facebook